Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door Beauty-Case Aesthetics.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer je online boekt geef je automatisch het recht aan Beauty-Case Aesthetics om de door jou ingevulde gegevens te mogen bewaren alsook verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

Beauty-Case Aesthetics leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

Beauty-Case Aesthetics hecht waarde aan het beschermen van je privacy en het ontwikkelen van technologie die je de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze Privacy Policy is van toepassing op de Beauty-Case Aesthetics website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Beauty-Case Aesthetics website maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze Policy wordt beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Beauty-Case Aesthetics.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt zijn: de naam en voornaam, e-mail, en eventueel adres. Beauty-Case Aesthetics verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor je, zoals je postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

2.2. Er is ook informatie over je computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Beauty-Case Aesthetics. Deze informatie kan bevatten: je IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website-adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Beauty-Case Aesthetics om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de Beauty-Case Aesthetics website.

2.4. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Die dienen om onze website te kunnen verbeteren en het gebruik ervan te kunnen monitoren.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Beauty-Case Aesthetics verzamelt en gebruikt je persoonsgegevens om de Beauty-Case Aesthetics website te beheren en om de door jou gevraagde services te leveren. Beauty-Case Aesthetics gebruikt je persoonsgegevens ook om je op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn bij Beauty-Case Aesthetics. Beauty-Case Aesthetics kan ook contact met je opnemen via enquêtes om jouw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

3.2. Beauty-Case Aesthetics houdt bij welke pagina’s onze klanten bezoeken in de Beauty-Case Aesthetics website, om te bepalen welke Beauty-Case Aesthetics-services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt om tevredenheid te onderzoeken en om te adverteren met Beauty-Case Aesthetics naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

3.3. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@beauty-case.be

3.4. Doorgifte aan derden:

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven  via een “opt-in”. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@beauty-case.be.

3.5. Beauty-Case Aesthetics verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Beauty-Case Aesthetics en jou.

 

Artikel 5 – Je rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering en verwijdering:

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Beauty-Case Aesthetics. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Je kunt je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

5.4. Uitoefening van je rechten:

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij door een e-mail te sturen naar info@beauty-case.be, of per post naar Beauty-Case Aesthetics, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Beauty-Case Aesthetics stelt de persoonsgegevens die je aanlevert via computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

6.2. In geen geval kan Beauty-Case Aesthetics aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website vanaf jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.